Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO.

Nowe regulacje

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Z powyższych względów przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie, ul. 3-go maja 14, 28-400 Pińczów.
Kontakt z Administratorem możliwy jest:
- listownie: na adres podany wyżej,
- za pośrednictwem maila: sekretariat@smpinczow.pl
- telefonicznie: (41) 357 22 45

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie jest Dawid Mazurczak. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem maila: iodo@smpinczow.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności ustawowej i statutowej Administratora
w kategoriach:
    - pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie,
    - osoby zamieszkałe lub użytkujące lokale w zasobach Spółdzielni,
    - kontrahenci oraz inne osoby współpracujące,
    - kandydaci do zatrudnienia.
    - dane wizerunkowe osób objętych monitoringiem

Dane pracowników i osób zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników lub osób wykonujących umowę o dzieło lub zlecenie na podstawie:
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   - Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   - Art. 6 pkt 1 lit. b - niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
   - Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora,
   - Art. 9 pkt 2 lit. a – zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. dotyczących zdrowia, na potrzeby ZFŚS
Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Regulamin Pracy.

Dane osób zamieszkałych lub użytkujących lokale w zasobach Spółdzielni są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów i obsługi osób będących Członkami Spółdzielni oraz osób nie będących Członkami Spółdzielni, ale posiadających prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni. Na podstawie:
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   - Art. 6 pkt 1 lit. b - niezbędne do wykonywania zawartych umów,
   - Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
   - Art. 6 pkt 1 lit. d - jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
   - Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora,
Prawo spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego.

Dane kontrahentów oraz innych osób współpracujących są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   - Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
Kodeksu cywilny.

Dane kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie na podstawie:
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   - Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacja,
Kodeksu pracy

Dane wizerunkowe osób objętych monitoringiem są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników administratora oraz osobom przebywającym na terenie oraz w obiektach administrowanych przez Spółdzielnię, a także w celu ochrona mienia Administratora na podstawie:
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    - Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora
Ustawy – Kodeks pracy.

Odbiorcy danych

 Dane pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie są przekazywane do ZUS, US, medycyna pracy, firmy ubezpieczeniowe, obsługi BHP.
Dane osób zamieszkałych lub użytkujących lokale w zasobach Spółdzielni są przekazywane do form prowadzących rozliczenia wody i CO.
Dane wizerunkowe osób objętych monitoringiem są przekazywane wyłącznie instytucją do tego upoważnionym np. Policja, Prokuratura i inne organy ścigania.
W pozostałych kategoriach Administrator nie przekazuje danych.
Administrator nie przekazuje również danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Administratora.
Dane pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie są przechowywane przez
50 lat - dokumenty dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, akta osobowe,
25 lat - dokumentacja związana z śmiertelnymi, zbiorowymi i inwalidzkimi wypadkami przy pracy
10 lat - dokumenty uzyskania stopnia awansu zawodowego, dokumentacja związana z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
5 lat - dokumentacja podatkowa, ZUS i ZFŚS, wnioski urlopowe, konkursy na stanowiska
3 lata - listy obecności,
w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
Dane osób zamieszkałych lub użytkujących lokale w zasobach Spółdzielni są przechowywane przez
5 lat od chwili sprzedaży ostatniego lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
Dane kontrahentów i współpracowników są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu
i rozliczeniu umowy.
Dane kandydatów na pracowników są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż 2 lata.
Dane wizerunkowe osób objętych monitoringiem są przechowywane przez okres na który pozwala pojemność nośników do zapisu tych danych nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przysługuje Państwu prawo do:
   - dostępu do danych osobowych,
   - żądania sprostowania danych osobowych,
   - żądania usunięcia danych osobowych,
   - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   - przenoszenia danych,
   - wniesienia skargi do organu nadzoru.
W przypadku monitoringu wizyjnego prawa te są realizowane gdy nie narusza to praw innych osób.

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację


Pozostajemy do Państwa dyspozycji.