Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Windykacja opłat za używanie lokalu


1. Zaległość z opłatami za mieszkanie powyżej 2-miesięcy - wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty 
    osobom zalegającym.
2. Zalegający, którzy nie regulują opłat za mieszkanie za okres 4-ech miesięcy i powyżej pozbawieni są
    dostaw ciepłej wody i sygnału telewizji kablowej.
3. Zalegający w opłatach powyżej 5 miesięcy wzywani są na rozmowę z członkami Zarządu w celu
    wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i znalezienia możliwości spłaty długu.
4. Na wniosek dłużnika zaległości mogą być rozkładane na raty.
5. W stosunku do uporczywych dłużników kierowane są sprawy na drogę postępowania sądowego.
6. Prawomocne wyroki sądowe kierowane są do egzekucji komorniczej.
7. W przypadku nieskuteczności w/w działań Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o wykluczenie z
    rejestru członków Spółdzielni tych członków, którzy posiadają lokatorskie prawo do lokalu.
8. Po wykluczeniu ze Spółdzielni Zarząd kieruje wnioski o eksmisję z zajmowanego mieszkania dla
    mieszkań lokatorskich, natomiast dla mieszkań własnościowych i odrębnej własności posiadających
    zaległość powyżej 6-ciu miesięcy ma prawo uruchamiać procedurę egzekucji z nieruchomości.
9. Zarząd Spółdzielni posiada umowę o współpracę z Rejestrem Dłużników ERIF Biura Informacji
    Gospodarczej w celu umieszczenia dłużników posiadających zaległości w stosunku do SM Pińczów 
     powyżej 3-ch m-cy.
10. Cyklicznie wywieszana jest na klatkach schodowych informacja o zaległościach danego budynku.
11. W przypadku nabycia uprawnień do zwrotu należności za wymianę stolarki okiennej – osoby
      zalegające nie otrzymują zwrotu do czasu uregulowania zaległości.
12. Do osób zalegających z opłatami kierowane są również informacje na temat warunków przyznawania
      dodatków mieszkaniowych przez Gminę.
13. Spółdzielnia w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z zaległych opłat eksploatacyjnych, po
      uzyskaniu wyroku w przypadku bezskutecznej egzekucji ustanawia hipotekę przymusową w księdze
      wieczystej lokalu, którego dotyczy zaległość. W przypadku braku księgi wieczystej Spółdzielnia
       zakłada dla zadłużonego lokalu księgę wieczystą.
14. Wszczęcie i prowadzenie procedur o których mowa w pkt. 1,5,6,8,9,13 powoduje poniesienie przez
      dłużnika dodatkowych i wysokich kosztów sądowych, egzekucyjnych i innych związanych z tą 
      procedurą.