Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Walne Zgromadzenie 19 i 20 czerwiec 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie                                                                        Pińczów, dn. 23.05.2023 r. 
ul. 3 Maja 14
28-400 Pińczów
tel. 41 357 22 45

 

 


ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIŃCZOWIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rada Nadzorcza zawiadamiają, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 19.06.2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. 7 Źródeł 7 w Pińczowie
o godzinie 17:00 oraz 20.06.2023 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 14 o godzinie 17:00
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków o prawomocności
     Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie pełnomocnictw i wydanie kart do głosowania.
6. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2019 - 2022.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za lata 2019 - 2022 z uwzględnieniem
    sprawozdań finansowych.
8. Informacja z realizacji wniosków z listu polustracyjnego z dn. 25.11.2019 r. ZRSM RP w Warszawie
    z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres 01.01.2017 r. - 30.06.2019 r.
    oraz podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata: 2019, 2020, 2021, 2022,
    - zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu za lata: 2019, 2020, 2021, 2022,
    - zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej za lata: 2019, 2020, 2021, 2022,
    - podziału nadwyżki bilansowej za lata: 2019, 2020, 2021, 2022,
    - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    - wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości,
    - wyboru delegata na Krajowy Zjazd ZRSM RP,
    - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek (ul. Wdowia - os. Nowy Świat),
    - sprzedaży działek gruntu.
10. Sprawy różne - dyskusja.
11. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzonych tajnych głosowań.
12. Odczytanie wniosków zgłoszonych w czasie obrad.
13. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu członków
w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 14 w pokoju Nr 10.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania ich umieszczenia w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 19.06.2023 r.

W obradach mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy za okazaniem dowodu tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni.