Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

    • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
    • osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do  
       lokalu mieszkalnego ,
    • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 
       własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
    • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki
       związane z jego zajmowaniem,
    • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 
       zamienny albo socjalny.

Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

     • dla 1 osoby 35 m2
     • dla 2 osób 40 m2
     • dla 3 osób 45 m2
     • dla 4 osób 55 m2
     • dla 5 osób 65 m2
     • dla 6 osób 70 m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
     • 30 % albo
     • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie
       przekracza 60 %.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod adresem:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
ul.Złota 7
tel. 41 357 2432
fax. 41 357 2711


Dodatek mieszkaniowy przyznaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.